Peníze

Publikováno 17. dubna, 2024

Jak správně provádět finanční analýzu? Rady a tipy, které využijí všichni manažeři malých a velkých firem.

Jestliže se domníváte, že je finanční analýza určena pouze pro auditory, ratingové agentury a finanční analytiky, pak jste na omylu. Jakýkoliv manažer by měl mít alespoň základní znalost finanční analýzy. Pomůže mu to posoudit minulou, současnou a budoucí výkonnost svého podniku.

Nezáleží na velikosti podniku – může se jednat o mikro firmu s jedním zaměstnancem, nebo o středně velkou či velkou společnost – finanční analýza je nutná v každém případě. Objektivní analyzování finanční situace – a to jak současné, tak budoucí – pomůže s finančním řízením i s efektivní komunikací se zúčastněnými stranami, jako jsou obchodní partneři, investoři, dodavatelé apod.

Co je to finanční analýza?

Jedná se o zjišťování a pochopení čísel spojených s financemi podniku. Finanční údaje následně slouží k posouzení finanční situace podniku a vypracování možných doporučení, jak finanční fungování společnosti zlepšit do budoucna. Analyzují se nejen současná data, ale také historické údaje – na jejichž základě se vytvářejí prognózy ohledně dalšího fungování podniku.

Typy finanční analýzy

Typů finančních analýz je mnoho, nicméně tři z nich, které představujeme níže, jsou nejběžnější:

 • Horizontální analýza, nazývaná také „analýza trendů“, porovnává finanční dokumenty podniku s předchozím obdobím a hodnotí změny v čase. Zahrnuje určení, zda se čísla zvýšila nebo snížila a proč.
 • Vertikální analýza je zkoumání financí podniku, které zahrnuje analýzu jednoho sloupce finančního dokumentu s cílem určit, jak se různá čísla vzájemně ovlivňují během určitého účetního období.
 • Poměrová analýza zkoumá vztah mezi různými finančními informacemi v téže zprávě. Pomáhá odborníkům získat přehled o stavu a výkonnosti společnosti.

Jednotlivci by se měli seznámit s jednotlivými typy analýz, aby plně porozuměli finanční výkonnosti své organizace. V opačném případě je obtížné určit, zda se společnost potýká s problémy, nebo zda je úspěšná.

Dovednosti potřebné k provádění finanční analýzy

Manažeři potřebují dovednosti v oblasti finanční analýzy, aby mohli přezkoumávat finance společnosti a činit informovaná rozhodnutí.

Čtení finančních výkazů

K efektivnímu provedení finanční analýzy je ze všeho nejdůležitější schopnost číst finanční dokumenty, jako jsou rozvaha, výkazy zisku a ztráty a výkazy peněžních toků, a porozumět jim.

 • Rozvaha informuje o hodnotě společnosti a uvádí aktiva, závazky a vlastní kapitál za sledované období.
 • Výkazy zisků a ztrát shrnují příjmy a výdaje společnosti a dokládají její výkonnost za sledované období.
 • Výkazy o peněžních tocích zaznamenávají, co se děje s peněžními prostředky společnosti v průběhu účetního období.

Výše uvedené finanční dokumenty poskytují přehled o finanční výkonnosti společnosti. Manažeři by měli vědět, jak se na údaje v těchto dokumentech odkazovat, než začnou vydávat jakákoli organizační doporučení.

Výpočet a pochopení klíčových poměrových ukazatelů

Důkladné porozumění finančních ukazatelů je pro pochopení finanční situace společnosti zásadní. Manažeři by měli znát následující poměrové ukazatele:

 • Ukazatele ziskovosti: Tyto ukazatele určují ziskovost organizace a zahrnují ziskovou marži, rentabilitu aktiv, rentabilitu vlastního kapitálu a zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací.
 • Ukazatele likvidity: Ukazatele likvidity se týkají schopnosti společnosti rychle přeměnit aktiva na hotovost. Mezi klíčové ukazatele likvidity patří ukazatel běžné likvidity a ukazatel pohotové likvidity.
 • Ukazatele finanční páky: Tyto ukazatele vypočítávají závislost společnosti na dluhu při financování jejích aktivit. Mezi důležité ukazatele patří celkový dluh k celkovým aktivům, dlouhodobý dluh ke kapitalizaci, celková aktiva k čistému jmění a zisk před zdaněním a odečtením úroků.
 • Ukazatele produktivity: Tyto ukazatele odrážejí, jak efektivně společnost využívá svá aktiva. Mezi klíčové ukazatele patří obrat aktiv, obrat zásob a doba inkasa pohledávek.

Posuzování finanční situace společnosti pomocí analýzy poměrových ukazatelů je pro manažery klíčové. Při správném využití pákového efektu může porovnání a srovnání poměrových ukazatelů s předchozími obdobími odhalit, zda společnost dosahuje nedostatečných nebo nadměrných výsledků.

Hledání smyslu v číslech

Čísla poskytují informace, nikoliv porozumění, protože každý se na čísla dívá jinak. Navíc společnosti napříč odvětvími mají různé priority.

Kromě finanční gramotnosti potřebují manažeři hluboké pochopení toho, jak by se čísla měla v jejich podnicích používat. Vysoké poměrové ukazatele mohou být pro jednu společnost problematické a pro jinou povzbudivé, protože finanční údaje a čísla nejsou ve své podstatě univerzální.

Abyste v číslech našli smysl, musíte:

 • Porozumět svému podnikání: Jaké jsou cíle vaší společnosti? Jaké máte zásoby? V některých případech se hodnota zásob rychle znehodnocuje.
 • Porovnat svá čísla s konkurencí ve vašem oboru: Stejné poměry neplatí pro každé odvětví. Například odvětví služeb nemají tolik zásob jako společnosti založené na výrobcích, takže poměry jsou ze své podstaty odlišné.

Ve většině případů je nejdůležitějším ukazatelem rentabilita vlastního kapitálu, ale není tomu tak vždy. Většina podnikatelských úspěchů se měří hodnotou, kterou společnosti poskytují akcionářům a vlastníkům, ale manažeři by měli znát a mít přehled o dalších možných ukazatelích zisku.

Přemýšlení nad rámec čísel

Čísla jsou důležitá, ale nevypovídají o všem. Některým nejcennějším aktivům společnosti nelze přiřadit číslo, jako například:

 • Značka: Značka je jedním z nejcennějších aktiv společnosti, ale v rozvaze se neuvádí. Hodnota značky je obvykle založena na odhadech a meziročně se dramaticky mění. Pokud není značka prodána mateřské společnosti, je obtížné vypočítat její hodnotu.
 • Doporučení: 90 % spotřebitelů pravděpodobně důvěřuje doporučení firmy, i když je od cizí osoby. Podobně jako u značky je možné odhadnout hodnotu ústního doporučení, ale není vykázána ve finančních výkazech.

Manažeři by se tím neměli nechat odradit. Přestože se tato aktiva obtížně vykazují a sledují ve finančních výkazech, jsou stále cenná a představují klíčové faktory úspěchu vaší společnosti.

Jak rozvíjet dovednosti v oblasti finanční analýzy?

Pokud ještě nejste zběhlí ve financích, snažte se nenechat se zahltit. Dovednosti finanční analýzy jsou nejen dosažitelné, ale lze je zvládnout pomocí správných nástrojů. Zde jsou tři způsoby, jak můžete začít tyto dovednosti rozvíjet:

 • Provádějte výzkum: Samostatný výzkum může poskytnout povrchní znalosti finančních pojmů. To vás sice dostatečně neinformuje o finančních složitostech potřebných pro rozhodování, ale je to výborný výchozí bod.
 • Učte se od ostatních: Konzultace s ostatními je často opomíjenou metodou učení. Oslovte účetní nebo finanční experty vaší společnosti a ptejte se jich. Znalosti specifické pro dané odvětví mohou být při finančním rozhodování užitečné.
 • Absolvujte finanční kurz: Absolvování kurzu je jedním z nejlepších způsobů, jak získat prokazatelné znalosti v oblasti finanční analýzy.

Autorem článku je společnost ZOXO, poskytovatel nebankovních úvěru pro podnikatele.

Štítky:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑